LIVING OUR CONSECRATION to the Immaculate Heart of Mary

Cenacle Formats

English                   

1. Invocation to the Holy Spirit

          "Come, Holy Spirit,
            Come by means of the powerful intercession
            Of the Immaculate Heart of Mary,
            Your well-beloved spouse."

 

2. The Holy Rosary

      After the Fatima Prayer at the end of each decade, add:

           "Oh Sacrament most holy,
             Oh Sacrament divine,
             All praise and all thanksgiving
             Be every moment Thine."

 

3. Prayer for the Holy Father
          one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be

     Prayer for the Bishop and Priests of the Diocese
          one Our Father, one Hail Mary, one Glory be

 

4. Reading and meditation on a Message from the book, "To the
           Priests Our Lady's
Beloved Sons" 

 

5. Short sharing on insights gained from the message just read

 

6. Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary (any 
         Consecration Prayer to the Immaculate Heart may be used)

 

7. Closing Prayer or Hymn to Our Lady

Tagalog

1. Panawagan sa Espiritu Santo

       "Halina, Espiritu Santo
         Halina sa paraan ng makapangyarihang
         pamamagitan ng Kalinis-linisang Puso ni Maria
         Ang Iyong pinakamamahal na Esposa."

 

2. Ang Santo Rosaryo

        Pagkaraang masambit ang Panalangin ng Fatima sa
          hulihan ng bawat dekada, idagdag:
                   
                "O Sakramentong Kabanalbanalan
                  O Sakramentong dibino,
                  Lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat
                  Sa lahat ng sandali ay Iyo."

 

3. Panalangin para sa Santo Papa
        isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang 
Luwalhati

     Panalangin para sa obispo at mga Kaparian ng Diyosesis
        isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang Luwalhati

 

4. Pagbasa at tahimik na pagninilay sa Mensahe mula sa aklat,
         "Sa Mga Pari ang mga Mahal
na Supling ng Mahal na
           Birhen"

 

5.  Pagbabahahginan ng pagninilay sa mensaheng kakabasa

 

6. Panalangin ng Pagpapaubaya sa Kalinis-linisang Puso ni Maria
       (maaring gamitin ang kahit na anong panalangin ng
               pagpapaubaya sa Kalinis-linisang Puso)

 

7. Pangwakas na Panalangin o isang Awit para sa Mahal na
          Birheng Maria

 

Visayan

1. Pangaliya sa Espiritu Santo

       "Umari Ka, Espiritu Santo
         Umari Ka pinaagi sa gamhanang panabang sa
         Putli Uyamot nga Kasingkasing ni Maria,
         ang Imong pinalanggang esposa."

 

2. Ang Santos Nga Rosaryo

      Human sa Pag-ampo sa Fatima sa katapusan sa matag
          misteryo,  idugang :

                 "O Sakramentong Balaanon,
                   O SakramentongDiosnon,
                    Tanang pagdayeg ug pagpasalamat,
                    Sa matag gurlo Kanimo ihatag"

 

 3. Pag-ampo Alang sa Atong Santo Papa
           usa ka Amahan Namo, usa ka Maghimaya Ka, Maria,
                  usa ka Himaya

      Pag-ampo Alang sa Atong Obispo ug Pari
            usa ka Amahan Namo, usa ka Maghimaya Ka, Maria,
                  usa ka Himaya

 

 4. Pagbasa sa Mensahe Gikan sa basahon, "Alang sa Mga
         Kaparian Ang Mga Pinalanggang Anak sa Mahal Nga Birhen"


5.  Pagmalandong Niini sa mensahe

 

6. Konsagrasyon sa  Putling Kasingkasing ni Maria

 

7. Katapusang Pag-ampo o Awit sa atong Mahal Nga Birhen